Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Многолетняя динамика фенетической структуры в колониях интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) // Зоол. журн. – 2018. – Т. 97, № 7. – С. 751-761.

У період з 1998 до 2004 рр. та з 2015 до 2017 гг. досліджено кількісне співвідношення фенотипів у 6 великих міських колоніях Cepaea hortensis на заході України (м. Львів). Продемонстрована значна часова стабільність таких особливостей фенетичної структури, як частка молюсків зі смугастою та з однотонно-білою черепашкою, характер розподілу фенотипів і типів злиття смуг серед особин зі злитими смугами. Після 10-річної перерви в дослідженнях на чотирьох ділянках з 10 зареєстровано статистично достовірне зменшення частки особин зі смугастою черепашкою, що може бути результатом кліматичної селекції. На двох ділянках зменшення частоти трапляння смугастих равликів супроводжувалося статистично достовірним збільшенням сумарної частки фенотипів зі злитими смугами. Частка білих черепашок без смуг достовірно знизилася на одній ділянці. Одночасно були з’ясовані специфічні риси фенетичної структури на окремих ділянках, котрі можна розглядати як зачатки генетичної диференціації колоній C. hortensis в умовах міста.

Скачать в pdf (0,8 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Бусел В.А., Гураль Р.И. Видовой состав наземных моллюсков Запорожской области и влияние на него антропохории // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2018. – Т. 28, № 3. – С. 101-112.

У зборах 2002-2017 рр. виявлено 37 видів наземних молюсків, значна кількість з яких не була відома раніше для Запорізької області. Загалом на території області можна вважати достовірно зареєстрованими 39 видів молюсків. Присутність низки видів є наслідком антропохорії. Це стосується передусім наземних равликів, що розселяються з Криму: Brephulopsis bidens, B. cylindrica, Phenacolimax annularis, Oxychilus deilus, Monacha fruticola, Xeropicta derbentina, X. krynickii, Eobania vermiculata, Helix lucorum. Один вид (Xerolenta obvia) завезений до Запорізької області із західної частини України. Отримані дані дозволили уточнити сучасне розповсюдження на території України Helicopsis retowskii та Chondrula tridens martynovi.

Скачати в pdf (4,6 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В. Пространственное распределение наземной малакофауны степной зоны Украины // Ruthenica, Russian Malacological Journal. – 2018. – Т. 28, № 4. – С. 131-138.

Наприкінці ХХ – на початку XXI ст. на дослідженій території достовірно зареєстровано 85 видів наземних молюсків, що належать до 49 родів та 25 родин. Максимальне видове багатство відмічене в північно-степовій підзоні (79 видів). Основними центрами видового різноманіття є Донецька височина (65% від загальної кількості видів) і західна частина Причорноморської низовини з прилеглими до неї південними відрогами Подільської височини (55%). На сучасний склад наземної малакофауни степової зони впливає близькість Кавказу (для південного сходу України), Подільської височини (для Південно-Західного Причорномор'я), а також Криму (для усієї дослідженої території). Антропохорія відіграє помітну роль у формуванні наземних малакокомплексів степової зони України.

Скачати в pdf (0,5 Mб)

 

Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні і наземні молюски урбанізованих біотопів Луцька // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 49-54.

Станом на 2008 р. на території Луцька було достовірно зареєстровано 33 види прісноводних і 14 видів наземних молюсків, анотований перелік яких наведено у статті. Вимагає додаткового підтвердження вказівка щодо присутності у р. Стир Planorbis carinatus. Отримані дані можуть бути використані для моніторингу антропогенних змін наземних і прісноводних малакокомплексів міста.

Скачати в pdf (1,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н.В., Обедніна І.С. Перша знахідка синантропного наземного молюска Oxychilus translucidus (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на Закарпатті // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2018. – Вип. 34. – С. 135-136.

Скачати в pdf (1,3 Mб)

 

Гураль-Сверлова Н. Просторова диференціація наземних малакокомплексів на рівнинних і передгірних територіях заходу України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. – 2018. – Вип. 79. – С. 122-131.

Аналіз багаторічних власних зборів (1994-2017 рр.), критичне опрацювання колекційних матеріалів та літературних даних дозволили розглянути особливості розповсюдження наземних молюсків на рівнинних і передгірних територіях заходу України. Уточнено видові списки для 9 фізико-географічних областей: Волинського (Західного) Полісся, Волинської височини, Малого Полісся, Розточчя та Опілля, Західного Поділля, Середнього (Північного) Поділля, Прут-Дністровського межиріччя, Передкарпаття, Закарпатської низовини. Враховуючи літературні дані, на рівнинних і передгірних територіях заходу України можна вважати достовірно зареєстрованими 138 видів наземних молюсків, що належать до 76 родів та 30 родин. Максимальне видове багатство відмічено для Розточчя та Опілля (106 видів), Західного Поділля (95 видів) і Передкарпаття (94 види), мінімальне – для Волинської височини (32 види). Встановлено, що за таксономічним складом і екологічними спектрами наземних малакокомплексів на рівнинних територіях заходу України можна виділити два фауністичні комплекси, межа між якими проходить північним краєм Подільської височини. Наземна малакофауна Малого Полісся і Волинської височини демонструє більшу подібність із Західним Поліссям, ніж з іншими частинами зони широколистяних лісів, і відзначається зниженим таксономічним різноманіттям, меншою кількістю карпатських видів, зниженою часткою лісових та, особливо, стенобіонтних лісових видів і підвищеною часткою гігрофільних видів. На дослідженій території можна виділити низку наземних молюсків, які потрапили на захід України виключно завдяки антропохорії (не менше 16 видів). Найбільш розповсюдженими з них на даний час можна вважати Limax maximus, Cepaea hortensis, Boettgerilla pallens, Krynickillus melanocephalus, Monacha cartusiana. Швидко розселяються по заходу України слизняки з комплексу Arion lusitanicus s.l. Вплив антропохорії на формування сучасного видового складу наземних малакокомплексів максимально проявляється на Розточчі та Опіллі, де частка молюсків-антропохорів становить не менше 11,3%, і на Закарпатській низовині (не менше 12,2%).

Скачати в pdf (0,4 Mб)

 1. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Многолетняя динамика фенетической структуры в колониях интродуцированного вида Cepaea hortensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae)
 2. Гураль-Сверлова Н.В., Бусел В.А., Гураль Р.И. Видовой состав наземных моллюсков Запорожской области и влияние на него антропохории
  Скачати (4,6 Мб)

 3. Скачати (4,6 Мб)
 4. Гураль-Сверлова Н.В. Пространственное распределение наземной малакофауны степной зоны Украины
  Скачати (0,5 Мб)
 5. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні і наземні молюски урбанізованих біотопів Луцька
  Скачати (1,3 Мб)
 6. Гураль-Сверлова Н.В., Обедніна І.С. Перша знахідка синантропного наземного молюска Oxychilus translucidus (Gastropoda, Pulmonata, Zonitidae) на Закарпатті
  Скачати (1,3 Мб)
 7. Гураль-Сверлова Н. Просторова диференціація наземних малакокомплексів на рівнинних і передгірних територіях заходу України
  Скачати (0,4 Мб)