Серцевидка опукла - Cerastoderma umbonatum


Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850)