Бібліографія робіт, пов’язаних із комплектуванням або науковим опрацюванням малакологічного фонду ДПМ НАНУ (до 2012 р.)

Комплектування малакологічного фонду ДПМ нерозривно пов’язано з малакологічними дослідженнями, які проводилися на території України (та на суміжних територіях південного сходу Польщі) від другої половини ХІХ до початку ХХІ ст. Аби наочно продемонструвати цей зв'язок, нами було складено бібліографію робіт, пов’язаних не лише з безпосереднім опрацюванням музейних колекцій, але також із процесом збору матеріалів, хоча б частина з яких представлена в малакологічному фонді ДПМ. Такі роботи часто містять додаткову інформацію, яка не може бути відображена на стандартних етикетках та в картотеках.

Не зважаючи на досить великий обсяг, підготована бібліографія не є повною (з огляду на велику кількість робіт та важкодоступність деяких з них), проте містить усі найважливіші публікації. Не були внесені до списку деякі роботи, у яких фондові матеріали ДПМ згадані разом з іншими музейними колекціями у розділі "Матеріал і методи дослідження", проте не описані конкретно в основному тексті статей.

Жирним шрифтом виділено каталоги та описи нових таксонів, типові серії яких зберігаються в малакологічному фонді ДПМ.

  1862 p.

 1. Bakowski J. Slimaki i malze z okolic Strzyzowa, zebrane w r.1876 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1878. – T. 12, Cz. 2. – S. 15-23.
 2. Bakowski J. Slimaki i malze zebrane w okolicy nadbuzanskiej kolo Kamionki Strumilowej w r.1877 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1878. – T. 12, Cz. 2. – S. 23-26.
 3. 1879 р.

 4. Bakowski J. Mieczaki z okolic Bobrki i Przemyslan // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1879. – T. 13, Cz. 2. – S. 130-138.
 5. 1880 р.

 6. Bakowski J. Mieczaki zebrane w r.1879 w okolicy Rzeszowa // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1880. – T. 14, Cz. 2. – S. 254-257.
 7. Bakowski J. Spis mieczakow zebranych na Babiej Gorze w r.1879 przez Stefana Stobieckiego // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1880. – T. 14, Cz.2. – S. 77-78.
 8. Bakowski J. Mieczaki zebrane na Podolu w Lipcu i Sierpniu r.1879 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1880. – T. 14, Cz. 2. – S. 62-76.
 9. 1881 p.

 10. Bakowski J. Mieczaki zebrane na Podolu na stepie Pantalichy i w Toutrach w r. 1880 // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1881. – T. 15, Cz. 2. – S. 220-232.
 11. 1882 р.

 12. Bakowski J. Mieczaki z okolicy Lwowa, Grodka i Szczerca // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1882. – T. 16, Cz. 2. – S. 56-63.
 13. Bakowski J. Mieczaki zebrane w lipcu i sierpniu w okolicy Kolomyi, Mikuliczyna, Zabiego i na Czarnohorze, oraz ich pionowe w tem pasmie gorskiem rozmieszczenie // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1882. – T. 16, Cz. 2. – S. 130-140.
 14. 1883 р.

 15. Bakowski J. Mieczaki tatrzanskie // Kosmos. – Lwow, 1883. – T. 8. – S. 13-17.
 16. 1884 р.

 17. Bakowski J. Mieczaki z gor drohobyckich, z okolicy Zurawna i Mikolajowa // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1884. – T. 18, Cz. 2. – S. 93-98.
 18. Bakowski J. Mieczaki galicyjskie // Kosmos. – Lwow, 1884. – T. 9. – S. 190-197, 275-283, 376-391, 477-490, 604-611, 680-697, 761-789.
 19. 1891 р.

 20. Bakowski J. Mieczaki (Mollusca) – Lwow: Wyd-wo Muzeum im. Dzieduszyckich, 1891. – 264 s.
 21. 1922 р.

 22. Polinski W. Recherches sur l’anatomie et la systematique des Xerophilines de la Pologne et de la Transsylvanie // Historiae Naturalis. – 1922. – Vol. 1, № 4. – 166-184.
 23. 1925 р.

 24. Sitsch A. Interesujace zbiorowisko mieczakow kolo Tatarowa (wschodniomalopolskie Karpaty) // Spraw. Kom. Fizyjograf. – Krakow, 1925. – T. 58. – S. 1-26.
 25. 1932 р.

 26. Полянський Ю. Матеріяли до пізнання малякофавни західнього Полісся // Зб. фізіограф. коміс. – Львів: Друкарня Наук. т-ва ім. Шевченка. – 1932. – Вип. 4-5. – С. 83-100.
 27. 1960 р.

 28. Здун В.І. До фауни молюсків Закарпаття // Наук. зап. наук.-природозн. музею АН УРСР. – К.: Вид-во АН УРСР, 1960. – С. 83-95.
 29. [ У музеї зберігаються лише окремі матеріали, зібрані В.І.Здуном у Закарпатській області, майже виключно з родини Clausiliidae. Див. також бібліографічне посилання № 88 ].

  1962 р.

 30. Лихарев И.М. Клаузилииды (Clausiliidae). – М.-Л.: Наука, 1962. – 317 с. – (Фауна СССР. Т. 3, вып. 4. Нов. сер. № 83).
 31. 1963 р.

 32. Здун В.И. Материалы к фауне моллюсков Карпатских полонин // Флора и фауна Карпат. Вып. 2. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – С. 154-158.
 33. Калужняцька М.З. Колекції сучасних молюсків Науково-природознавчого музею АН УРСР. Родина ставковикових – Limnaeidae // Сучасна та минула фауна західних областей України. – К.: АН УРСР, 1963. – С. 69-75.
 34. 1984 р.

 35. Стадниченко А.П. Перлівницеві. Кулькові. (Unionidae, Cycladidae). – К.: Наук. думка. – 1984. – 373 с. – (Фауна України. Т. 29. Молюски. Вип. 9).
 36. Стадниченко А.П., Стадниченко Ю.А. К фауне и экологии пресноводных моллюсков (Gastropoda, Bivalvia) Украинского Полесья // Гидробиол. журн. – 1984. – Т. 20, № 2. – С. 36-40.
 37. 1990 р.

 38. Климовская Д.Т. Моллюски семейств Testacellidae, Patulidae, Vitrinidae // Каталог музейных фондов. – Львов, 1990. – С. 179-196.
 39. Стадниченко А.П. Прудовиковооборазные (пузырчиковые, витушковые, катушковые). – К.: Наукова думка, 1990. – 292 с. – (Фауна Украины. Т. 29. Моллюски. Вып. 4).
 40. 1993 р.

 41. Крамаренко С.С., Попов В.Н. Изменчивость морфологических признаков наземных моллюсков рода Brephulopsis Lindholm, 1925 (Gastropoda; Pulmonata; Buliminidae) в зоне интрогрессивной гибридизации // Журн. общ. биологии. – 1993. – Т. 54, № 6. – С. 682-690.
 42. [ У музеї зберігається матеріал з 5 описаних у роботі зон гібридизації на стадіоні Сімферопольського ун-ту, зібраний дещо пізніше – у 1999 р. ]

  1995 р.

 43. Крамаренко С.С. Фенотипическая изменчивость крымских моллюсков рода Brephulopsis Lindholm (Gastropoda: Buliminidae): Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 1995. – 18 с.
 44. [ Частину опрацьованих матеріалів було передано до музею – див. також бібліографічні посилання № 28 і № 31 ].

  1996 р.

 45. Сверлова Н.В. Анализ некоторых анатомических и конхиологических признаков, используемых для определения подродов и видов рода Cepaea (Stylommatophora, Helicidae) // Зоол. журн. – 1996. – Т. 75, вып. 6. – С. 933-936.
 46. 1997 р.

 47. Крамаренко С.С. Влияние факторов внешней среды на географическую изменчивость конхологических признаков крымских моллюсков Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) (Gastropoda; Pulmonata; Buliminidae) // Журн. общ. биологии. – 1997. – Т. 58, № 1. – С. 94-101.
 48. [ Див. бібліографічне посилання № 26 ].

  1998 р.

 49. Градовский В.М. Распространение и некоторые особенности экологии моллюсков семейства Melanopsidae и Lithoglyphidae (Gastropoda, Pectinibranchia) в водотоках Правобережной Украины // Вестн. зоологии. – 1998. – Т. 32, № 4. – С. 67-75.
 50. Сверлова Н.В. Знахідка Brephulopsis cylindrica (Gastropoda, Buliminidae) у Львові // Вестн. зоологии. – 1998. – Т. 32, № 5-6. – С. 72.
 51. Крамаренко С.С. Географическая изменчивость частоты встречаемости особей с палатальной складкой у моллюсков рода Brephulopsis (Gastropoda; Buliminidae) // Вестн. зоологии. – 1998. – Т. 32, № 3. – С. 70-76.
 52. [ Див. бібліографічне посилання № 26 ].

  1999 р.

 53. Сверлова Н.В. Історичні зміни у наземній малакофауні (Gastropoda, Pulmonata) великого міста на прикладі Львова // Сучасна екологія і проблеми сталого розвитку суспільства. Наук. вісн. Укр. держ. лісотехн. ун-ту. – Львів, 1999. – Вип. 9.8. – С. 127-130.
 54. Сверлова Н.В. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) природних та урбанізованих екосистем Розточчя // Природа Розточчя: Збірник наук.-техн. праць заповідника "Розточчя". – Івано-Франкове: ПЗ "Розточчя", 1999. – Вип.1. – С. 150-154.
 55. 2000 р.

 56. Градовський В.М. Молюски родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae (Gastropoda, Pectinibranchia) Правобережної України (фауна, поширення, екологія): Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2000. – 19 с.
 57. Сверлова Н.В. Биотопическое распределение наземных моллюсков города Львова и его окрестностей // Вестн. зоологии. – 2000. – Т. 34, № 3. – С. 73-77.
 58. Сверлова Н.В., Крамаренко С.С., Шклярук А.Н. Наземная малакофауна Северо-Западного Причерноморья: основные результаты и перспективы исследований // Матер. конф. “Чтения памяти А.А.Браунера”. – Одесса: АстроПринт, 2000. – С. 29-34.
 59. 2001 р.

 60. Климишин О.С. Наукова концепція фондової роботи Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2001. – Т. 16. – С. 5-24.
 61. [ На с. 29-31 коротко викладено історію створення малакологічного фонду, мету та основні завдання його подальшого комплектування, сучасну структуру тощо. Опублікований текст є частиною "Концепції науково-фондової роботи в малакологічному фонді ДПМ", розробленої хранителем малакологічного фонду Н.В.Гураль-Сверловою ].
 62. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. К изучению наземной малакофауны (Gastropoda, Pulmonata) Николаевской области // Вестн. зоологии. – 2001. – Т. 35, № 2. – С. 75-78.
 63. Сверлова Н.В. Наземна малакофауна (Gastropoda, Pulmonata) Розточчя і Опілля та її зміни за останні 100 років // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2001. – Т. 16. – С. 117-123.
 64. Сверлова Н.В. Формування угруповань наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) в урбанізованому середовищі: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16 / Чернівец. нац. ун-т. – Чернівці, 2001. – 16 с.
 65. 2002 р.

 66. Кирпан С.П., Сверлова Н.В. До вивчення синантропних елементів у наземних малакоценозах заходу України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2002. – Т. 17. – С. 191-195.
 67. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Видова різноманітність легеневих молюсків (Gastropoda, Pulmonata) України у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2002. – Т. 17. – С. 27-31.
 68. 2003 р.

 69. Гураль Р.І. Видовий склад прісноводних черевоногих молюсків басейну верхів'я Дністра // Вісник. Львів. ун-ту. Серія Біологічна. – 2003. – Вип. 33. – С. 104-109.
 70. Гураль Р.І. Фауна прісноводних молюсків м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 135-146.
 71. Гарбар Д.А. Рід Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у фауні України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 123-126.
 72. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. До вивчення внутрішньовидової мінливості Chondrula tridens (Gastropoda, Pulmonata, Buliminidae) на заході України та з’ясування таксономічного статусу окремих форм // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 93-110.
 73. Першко І.О. Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Lithoglyphus (Mollusca, Pectinibranchia, Lithoglyphidae) // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 111-114.
 74. [ З описаних у статті матеріалів до музею передана вибірка Lithoglyphus з р. Горинь – див. в основному тексті каталогу ].
 75. Сверлова Н.В. Історія і стан вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) заповідника "Медобори" // Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття. – Гримайлів-Тернопіль: Лілея, 2003. – С. 499-507.
 76. Сверлова Н.В. Матеріали до моніторингу наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) м. Львова та його околиць // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2003. – Т. 18. – С. 127-134.
 77. Сверлова Н.В. Сучасні підходи до формування наукових конхологічних колекцій // Музейний щорічник (Чернів. краєзнавч. музею). – Вип.2 (24). – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – С. 64-65.
 78. Сверлова Н.В., Шевченко О.А. О возможном влиянии урбанизации на различные компоненты наземной малакофауны (Gastropoda, Pulmonata) Крыма // Матер. конф. “Чтения памяти А.А.Браунера”. – Одесса: Астропринт, 2003. – С. 151-153.
 79. Sverlova N. Zum Vorkommen der zusätzlichen Bänder in den natürlichen und eingeschleppten Populationen von Bänderschnecken Cepaea (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae) // Malak. Abh. Mus. Tierkde. Dresden. – 2003. – B. 21. – S. 137-144.
 80. 2004 р.

 81. Гураль Р.І. Особливості екології прісноводних молюсків у кар’єрах Львівської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 115-122.
 82. Сверлова Н.В. Наукові колекції державного природознавчого музею. Вип. 1. Наземні молюски. – Львів, 2004. – 200 с.
 83. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Зоогеографічний склад сучасної фауни черевоногих молюсків (Gastropoda) західної частини Подільської височини // Вісн. Львів. ун-ту. Серія Географічна. – 2004. – Вип. 30. – С. 288-293.
 84. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Фенетична структура популяцій Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2004. – Т. 19. – С. 107-114.
 85. Сверлова Н.В., Кирпан С.П. Роль великих міст у розселенні деяких видів наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. – Вип. 5. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 247-252.
 86. Стадниченко А.П. Прудовиковые и чашечковые (Lymnaeidae, Acroloxidae) Украины. – К.: Центр учебной литературы, 2004. – 327 с.
 87. Хлус Л., Сверлова Н. Наземная малакофауна Прут-Днестровского междуречья // Матер. конф. "Интегрированное управление природными ресурсами трансграничного бассейна Днестра". – Кишинев: Eco-TIRAS, 2004. – С. 352-355.
 88. 2005 р.

 89. Крамаренко С.С., Сверлова Н.В. Конхологічні параметри виноградного слимака Helix pomatia (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на півдні України як можливий наслідок кліматичної селекції // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2005. – Вип. 21. – С. 157-164.
 90. Мельниченко Р.К., Павлюченко О.В., Гураль Р.І. Розповсюдження, екологія і морфологія Pseudoanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауни України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – 2005. – Т. 21. – С. 89-100.
 91. Сверлова Н.В. Проблемы экологической интерпретации результатов конхиометрических исследований городских популяций наземных моллюсков на примере Helix pomatia // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. – Херсон: Терра, 2005. – Т. 2. – С. 120-125.
 92. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Визначник наземних молюсків заходу України. – Львів, 2005. – 217 с.
 93. Sulikowska-Drozd A. Distribution and habitat preferences of clausiliids (Gastropoda: Pulmonata:Clausiliidae) in the eastern part of the Polish Carpathians // Fol. Malacol. – 2005. – Vol. 13, N 2. – P. 49-94.
 94. 2006 р.

 95. Гарбар Д.А. Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2006. – 21 с
 96. Гураль Р.І. Клас: Двостулкові – Bivalvia // Башта А.-Т. В., Канарський Ю.В., Решетило О.С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. – Львів, 2006. – С. 105-107.
 97. Гураль Р.І., Сверлова Н.В. Клас: Черевоногі – Gastropoda // Башта А.-Т. В., Канарський Ю.В., Решетило О.С. та ін. Рідкісні види тварин Львівської області. – Львів, 2006. – С. 101-104.
 98. Першко І.О. Систематична структура родин Bithyniidae, Lithoglyphidae, Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) за результатами конхіологічних, анатомічних та каріологічних досліджень: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2006. – 20 с.
 99. Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. До вивчення наземної малакофауни (Gastropoda, Pulmonata) південно-східної частини України. // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2006. – Вип. 22. – С. 35-46.
 100. Сверлова Н.В., Хлус Л.Н., Крамаренко С.С. и др. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде. – Львов, 2006. – 226 с.
 101. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae (Gastropoda, Pulmonata) України (фауна, систематика, поширення, екологія): Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2006. – 23 с.
 102. 2007 р.

 103. Балашов І.О., Василюк О.В. Знахідка колонії Helix albescens (Gastropoda, Geophila, Helicidae) у Києві ) // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2007. – Т. 23. – С. 227-228.
 104. Гураль Р.І. Фауна та екологія молюсків родини Sphaeriidae (Mollusca: Bivalvia) в урбанізованому середовищі (на прикладі Львова) // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2007. – Т. 23. – С. 95-100.
 105. Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В. Конхологические особенности популяций Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на территории Донецкой области // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона: Межвед. сб. науч. работ / Отв. Ред. С.В.Беспалова. – Донецк: ДонНУ, 2007. Вып. 7. – С. 85-92.
 106. Сверлова Н.В. Вплив урбанізації на конхологічні параметри Cepaea vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) на заході України // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2007. – Вип. 23. – С. 85-94.
 107. Сверлова Н.В. Особенности фенетической структуры интродуцированных популяций Cepaea nemoralis // Фальцфейнівські читання: Зб. наук. праць. – Херсон: ПП Вишемирський, 2007. – С. 287-292.
 108. Сверлова Н.В. Современная стратегия комплектования малакологических коллекций Государственного природоведческого музея // Известия Музейного Фонда им. А.А.Браунера. – Одесса, 2007. – Т. 4, № 2-3. – С. 15.
 109. Сверлова Н.В., Мартинов В.В. Наземные моллюски Опукского заповедника // Заповедники Крыма-2007. Матер. междунар. научн.-практ. конф. (2 ноября 2007 г., Симферополь). – Ч. 2. Зоология. – Симферополь, 2007. – С. 185-190.
 110. Сон М.О. Моллюски-вселенцы в пресных и солоноватых водах Северного Причерноморья. – Одесса: Друк, 2007. – 132 с.
 111. [ На с. 32 згадані фондові матеріали по роду Physa ].
 112. Уваєва О.І. Молюски підродини Planorbinae України: Моногр. – Черкаси: Чабаненко Ю.А., 2007. – 228 с.
 113. Уваєва О.І., Крамаренко С.С. Особливості розповсюдження планорбід (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) в основних річкових басейнах України // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2007. – Т. 23. – С. 197-204.
 114. 2008 р.

 115. Гураль Р.І. Прісноводні молюски Розточчя // Наук. зап. Держ. прир. музею. – 2008. – Т. 24. – С. 145-152.
 116. Гураль Р.И., Гураль-Сверлова Н.В. Річкова дрейсена Dreissena polymorpha (Bivalvia, Dreissenidae) на Волинському Поліссі // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки. – Біологічні науки. – 2008. – № 3. – С. 125-128.
 117. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Прісноводні молюски родів Unio і Batavusiana (Bivalvia, Unionidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАН України // Наук. вісн. Волинського нац. ун-ту ім. Л.Українки. – Біологічні науки. – 2008. – № 15. – С. 110-116.
 118. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Видова різноманітність черевоногих (Gastropoda) і двостулкових (Bivalvia) молюсків на території Шацького національного природного парку // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Зб. наук. праць / відп. ред. Ф.В.Зузук. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2008. – С. 129-136.
 119. Сверлова Н.В. Наземна малакофауна Передкарпаття та її антропогенні зміни протягом ХХ століття // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 127-144.
 120. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски роду Theodoxus у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2008. – Вип. 24. – С. 11-20.
 121. Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Внесок В.І.Здуна та інших дослідників у вивчення фауни черевоногих молюсків Закарпатської області // Еколого-фауністичні особливості водних та наземних екосистем. Матер. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 4-9.
 122. Сверлова Н.В., Евтушенко Г.А. Предварительные данные о видовом составе наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Луганской области // Вісн. Луган. нац. педагог. ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2008. – № 2 (141). – С. 84-91.
 123. Уваева А., Гураль Р.И. Особенности распространения и экология моллюсков семейства Planorbidae (Gastropoda, Pulmonata) Украины // Ruthenica. – 2008. – Т. 18, № 2. – С. 25-38.
 124. 2009 р.

 125. Балашёв И.А., Биатов А.П., Василюк А.В. Видовой состав и фитоценотическая приуроченность наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) Национального природного парка “Гомольшанские леса” (Украина, Харьковская обл.) // Вестн. зоологии. – 2009. – Т. 43, № 4. – С. 355-360.
 126. [ Зі згаданих у статті матеріалів у музеї зберігаються лише черепашки Aegopinella minor і Vallonia enniensis ].
 127. Гураль Р.І., Гураль-Сверлова Н.В. Молюски (Gastropoda et Bivalvia) поліських озер у фондах Державного природознавчого музею НАН України // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. "Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій" (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.). – Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2009. – С. 378-382.
 128. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И Интересные находки брюхоногих моллюсков (Gastropoda, Aciculidae, Terrestribythinellidae) на территории Украинских Карпат // Зоол. журн. – 2009. – Т. 88, вып. 7. – С. 794-799.
 129. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Конхиологические особенности интродуцированного вида Chondrula microtraga (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) в Одессе // Вестн. зоологии. – 2009. – Т. 43, № 2. – С. 161-166.
 130. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Прісноводні молюски родів Planorbarius і Planorbis (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) у малакологічному фонді Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2009. – Вип. 25. – С. 13-24.
 131. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Перлівницеві (Bivalvia, Unionidae) у фондах Державного природознавчого музею НАНУ і проблеми діагностики окремих представників родини // Біологічні студії / Studia Biologica. – 2009. – Т. 3, № 1. – С. 95-104.
 132. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Моллюски рода Sphaerium (Bivalvia, Spaeriidae) в фондах Государственного природоведческого музея // Биол. вестник (Харьков. нац. ун-т). – 2009. – Т. 13, № 1-2. – С. 72-75.
 133. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. К исследованию наземних моллюсков (Gastropoda) буковых пралесов Карпатского биосферного заповедника // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. "Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій" (м. Сарни, 11-13 червня 2009 р.). – Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2009. – С. 382-388.
 134. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка моллюсков рода Elia (Clausiliidae) на территории Украины // Ruthenica. – 2009. – Т. 19, № 1. – С. 31-35.
 135. Полищук Е.В., Агеева Л.А., Гураль-Сверлова Н.В. Эколого-фаунистический обзор наземных моллюсков г. Дружковка и окрестностей (Донецкая область) // Матер. Всеукр. наук. конф. "Зоологічна наука у сучасному суспільстві" (м. Київ – м. Канів, 15-18 вересня 2009 р.). – Київ-Канів, 2009. – С. 379-383.
 136. 2010 р.

 137. Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda, Pulmonata) Полтавської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 191-198.
 138. Балашёв И.А., Байдашников А.А. Наземные моллюски (Gastropoda) лесостепного Приднепровья и их фитоценотическая приуроченность // Вестн. зоологии. – 2010. – Т. 44, № 4. – С. 309-316.
 139. Гураль Р.І. Прісноводні молюски басейну Західного Бугу в малакологічних колекціях Львова // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 15-24.
 140. Гураль Р.І. Прісноводні малакокомплекси басейну верхів’я Дністра: структура, вплив природних і антропогенних чинників: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.16 / Чернівец. нац. ун-т. – Чернівці, 2010. – 22 с.
 141. Гураль-Сверлова Н.В. Обзор наземных моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий с описанием новых видов // Ruthenica. 2010. – Т. 20, № 1. – С. 13-26.
 142. Гураль-Сверлова, Гураль Р.И. Новые таксоны наземных моллюсков из родов Chondrula и Brephulopsis с территории Украины // Ruthenica. 2010. – Т. 20, № 1. – С. 1-12.
 143. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Нові знахідки наземних молюсків на території м. Львова та Львівської області // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2010. – Вип. 26. – С. 221-222.
 144. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски (Gastropoda) природоохоронних територій заходу України в малакологічному фонді Державного природознавчого музею НАНУ // Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матер. міжнар. конф. (Гримайлів, 26-28 травня 2010 р.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 638-642.
 145. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Первая находка наземных моллюсков рода Gibbulinopsis (Gastropoda, Pulmonata, Pupillidae) на территории Украины // Зоол. журн. – 2010. – Т. 89, № 6. – С. 758-761.
 146. 2011 р.

 147. Балашов І.О. Наземні молюски (Gastropoda) лісостепу України: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 19 с.
 148. Балашёв И.А., Гураль-Сверлова Н.В. Наземные моллюски рода Pyramidula (Pulmonata, Pyramidulidae) Восточной Европы, Центральной Азии и прилегающих территорий // Зоол. журн. – 2011. – Т. 90, № 12. – С. 1423-1430.
 149. Гураль Р.І. Конхіометрична мінливість Batavussiana crassa (Bivalvia, Unionidae) у фондових матеріалах Державного природознавчого музею // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2011. – Вип. 27. – С. 25-36.
 150. Гураль-Сверлова Н.В. Нові дані щодо поширення молюска Pomatias rivulare (Gastropoda, Pulmonata, Pomatiasidae) у західній частині гірського Криму // Вестн. зоологии. – 2011. – Т. 45, № 5. – С. 428.
 151. Гураль-Сверлова Н.В., Мелещук Л.І. Знахідки наземних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) у гніздах птахів та їх екологічна інтерпретація // Наук. зап. Держ. природозн. музею. – Львів, 2011. – Вип. 27. – С. 81-88.
 152. Тарасова Ю.В. Молюски роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2011. – 20 с.
 153. 2012 р.

 154. Гарлінська А.М. Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physidae) України: Автореф. дис. … канд. біол. наук: 03.00.08 / Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена. – Київ, 2012. – 21 с.
 155. Гураль-Сверлова Н.В. Анатомическая изменчивость Thoanteus gibber (Gastropoda, Pulmonata, Enidae) и ее возможное таксономическое значение // Зоол. журн. – 2012. – Т. 91, № 5. – С. 524-528.
 156. Гураль-Сверлова Н.В. Предварительные результаты анатомического исследования моллюсков рода Helicopsis (Hygromiidae) Крыма и Причерноморской низменности // Ruthenica. – 2012. – Т. 22, № 1. – С. 15-34.
 157. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.И. Наземные моллюски Бахчисарая и его ближайших окрестностей // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2012. – № 2 (51). – С. 101-105.
 158. Гураль-Сверлова Н.В., Гураль Р.І. Черевоногі молюски Gastropoda західної частини Малого Полісся і Волинської височини // Подільський природничий вісник. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 52-65.
 159. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски Крыма в фондах Государственного природоведческого музея НАН Украины // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2012. – № 2 (51). – С. 105-109.
 160. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В. Наземные моллюски "Каменных Могил" и других заповедных территорий на востоке Украины // Камяні Могили – минуле та сучасність: Матер. наук.-практ. конф. – Донецьк: Ноулідж, 2012. – Вип. 2, Ч. 1. – С. 225-230.
 161. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Мартынов А.В. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий // Вестн. зоологии. – 2012. – Т. 46, № 4. – С. 319-326.
 162. Гураль-Сверлова Н.В., Мартинов В.В., Мартинов О.В. Наземні та прісноводні молюски НПП "Святі Гори" та його найближчих околиць // Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Косів, 18-19 травня 2012 р.). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2012. – С. 120-124.
 163. Гураль-Сверлова Н.В., Тимошенко Е.Г. Oxychilus koutaisanus mingrelicus (Zonitidae) и Stenomphalia ravergiensis (Hygromiidae) – кавказские виды наземных моллюсков на юго-востоке Украины // Ruthenica. – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 135-140.